ALGEMENE VOORWAARDEN PAARD PRAKTISCH

Artikel 1: Algemeen

 

1.1   Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Paard Praktisch gevestigd te Buitenpost en hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een

“Opdrachtgever” waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor

zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Onder de Opdrachtgever kan zowel een “Consument”, zijnde een natuurlijk persoon die niet

handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede een “Niet-consument” worden

gerekend.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met

Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden

betrokken.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen

alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de

oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld

is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7 Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet

dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het

recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze

voorwaarden te verlangen.

1.8 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 

2.1 Alle offertes, prijsopgaven en aanbiedingen, in welke vorm dan ook, van Opdrachtnemer zijn

vrijblijvend, en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Een offerte of aanbieding

vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet

meer beschikbaar is, of wanneer Opdrachtgever niet schriftelijk binnen 30 dagen heeft gereageerd.

2.2 Een offerte, prijsopgave of aanbieding is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte

gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens. De Opdrachtgever verstrekt

opdrachtnemer tijdig alle informatie en documenten die nodig zijn voor een goede uitvoering van

de opdracht.

2.3 Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien opdrachtgever,

naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen,

had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een

kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van

overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder

begrepen administratie- en verzendkosten, en eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij anders

aangegeven. In geval van levering aan een “Consument” zal in de regel inclusief BTW geleverd

worden, tenzij anders aangegeven.

2.5 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de

aanbieding opgenomen aanbod dan is Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst

komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Opdrachtnemer

anders aangeeft.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte

van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes

gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.7 Door Opdrachtnemer verstrekte prijslijsten, brochures etc zijn aan wijzigingen onderhevig en

gelden niet als offerte. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van

redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of (gedeeltelijke) betaling vooraf te verlangen.

Indien de Opdrachtgever een Consument betreft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht om

vooruitbetaling van minimaal 50% te verlangen en behoudt zich het recht om contante betaling te

verlangen voor het volledige of restantbedrag bij leverantie van het product of de dienst.

2.7 Door Opdrachtnemer verstrekte prijslijsten, brochures etc zijn aan wijzigingen onderhevig en

gelden niet als offerte. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om orders zonder opgaaf van

redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of (gedeeltelijke) betaling vooraf te verlangen.

Indien de Opdrachtgever een Consument betreft, behoudt Opdrachtnemer zich het recht om

vooruitbetaling van minimaal 50% te verlangen en behoudt zich het recht om contante betaling te

verlangen voor het volledige of restantbedrag bij leverantie van het product of de dienst.

 

Artikel 3: Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 

3.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde

tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een

termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van

een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te

geven aan de overeenkomst.

3.3 Indien Opdrachtnemer gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de

overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist

en volledig aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

3.4 Levering geschiedt af bedrijf van Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te

nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever

afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn

voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de

Opdrachtgever.

3.5 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.6 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Opdrachtnemer slechts voor zover zij

door Opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan

Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief

en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten

werkzaamheden of te leveren zaken.

3.7 Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen

waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle

schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect

ontstaan.

 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 

4.1 De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van

Opdrachtnemers aanbod en door ondertekening door Opdrachtgever van het ‘zadelpasformulier’ of

door schriftelijke (per e-mail of brief) of mondelinge opdrachtverstrekking.

 

Artikel 5: Reparatie en/of maatwerk werkzaamheden

 

5.1 Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden

voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging

aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van

reparatie- en maatwerk werkzaamheden.

5.2 Op reparaties verstrekt Opdrachtnemer 3 maanden garantie.

5.3 Indien Opdrachtgever binnen 6 maanden na voltooiing en facturering van de gerepareerde zaken

deze niet ophaalt tegen betaling van de reparatie- en eventuele bijkomende kosten, wordt de

gerepareerde zaak eigendom van Opdrachtnemer en doet Opdrachtgever afstand van elke vorm

van eigendom.

 

Artikel 6: Levering

 

6.1 De Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze

ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.2 Indien de Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of

instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden

opgeslagen voor risico van de Opdrachtgever nadat Opdrachtnemer hem heeft verwittigd. De

Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.3 Komen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van

aankopen kosteloos, tenzij Opdrachtnemer bij het sluiten van de overeenkomst aan de

Opdrachtgever de vastgestelde condities heeft meegedeeld. Opdrachtnemer behoudt het recht bij

levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

6.4 Indien Opdrachtnemer gegevens behoeft van de Opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever deze aan Opdrachtnemer ter

beschikking heeft gesteld.

6.5 Indien Opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een

opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de

opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden, tenzij er sprake is van

overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk

in gebreke te stellen.

6.6 Wanneer Opdrachtnemer, na bestelling, goederen apart bij de leverancier moet bestellen, dan is

Opdrachtnemer afhankelijk van de leveringstermijn van deze leverancier. Hierop kan

Opdrachtnemer geen invloed uitoefenen.

 

Artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te

ontbinden, indien:

7.1 de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

7.2 na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede

grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

7.3 de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

7.4 Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan

worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal

nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

7.5 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er

zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding

van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

7.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen

opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.7 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.8 Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.9 Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en

deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst

terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van

enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van

wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.10 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden

aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht

van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze

aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen

de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

7.11 In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van

beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste

van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de

Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij

om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of

overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige

schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever

zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.12 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de

daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en

afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde

arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Overmacht

 

8.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan

schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor

zijn rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat

Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de

overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade

aan de andere partij.

8.4 Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

overeenkomst.

 

Artikel 9: Betaling en incassokosten

 

9.1 Betaling dient te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer

aangewezen bank of girorekening. Als betalingsdatum wordt aangehouden de valutadatum op het

afschrift van Opdrachtnemer. Levering van goederen geschiedt in principe na ontvangst van de

betaling, tenzij anders wordt overeengekomen.

9.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de

Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd

van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente

verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de

Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de aangegeven termijn betaalt, behoudt Opdrachtnemer het

recht om de vordering met administratiekosten te verhogen tot 15% van de hoofdsom.

9.4 Indien Opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.5 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening

van de Consument.

9.6 De Consument is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

9.7 Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en

tenslotte in
mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

9.8 Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,

indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens

de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

9.9 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer

verschuldigde.

9.10 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

9.11 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen,

dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de

Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de

Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter

incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten

voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen

eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde

incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

 

10.1 Alle door Opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten

overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

10.2 Door Opdrachtnemer geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud

vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De

Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te

verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag

worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

10.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

10.5 De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te

verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen

diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te

geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze

penningen.

10.6 Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,

geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan

Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar

de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken terug te nemen.

 

Artikel 11: Bruikleen en verhuur

 

11.1 Indien ter vervanging van een in reparatie genomen zadel, ter overbrugging van de periode tot aan de levering van een verkocht zadel, of anderszins, een zadel door Opdrachtnemer ter beschikking

wordt gesteld aan Opdrachtgever, geschiedt dit in bruikleen of krachtens verhuur. Dit zadel blijft

eigendom van Opdachtnemer.

11.2 De ter beschikkingstelling geschiedt voor de periode tot aan de levering van het door

Opdrachtnemer verkochte zadel dan wel de aflevering van het gerepareerde zadel, tenzij bij de ter

beschikkingstelling anders is bepaald, onverminderd het hierna onder 11.3 bepaalde.

11.3 Opdrachtnemer in alle gevallen te allen tijde bevoegd is de ter beschikkingstelling zonder opgaaf

van redenen te beëindigen.

11.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan, en verlies of diefstal van, het zadel.

11.5 Bij beëindiging van de ter beschikkingstelling dient het zadel onverwijld aan Opdrachtnemer te

worden overhandigd, en wel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter beschikkingstelling

bevond. Indien Opdrachtnemer bij de ter beschikkingstelling een waarborgsom heeft ontvangen

dient deze gelijktijdig met de overhandiging van het zadel te worden terugbetaald, onder inhouding

van het door Opdrachtnemer geschatte bedrag van de eventuele schade die tijdens de ter

beschikkingstelling aan het zadel is toegebracht. Onder schade worden te dezen mede verstaan

de kosten van het terugbrengen van het zadel in de staat waarin het zich ten tijde van de ter

beschikking stelling bevond, ongeacht of die staat een betere of slechtere was.

11.6 Opdrachtgever is niet bevoegd het zadel aan een derde in gebruik te geven.

11.7 Indien het zadel uit de macht van Opdrachtgever is geraakt, dient laatstgenoemde Opdrachtnemer daarvan terstond in kennis te stellen.

11.8 Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het zadel werd opgemaakt, wordt het zadel

geacht in onbeschadigde toestand ter beschikking te zijn gesteld.

11.9 Alle hiervoor vermelde bepalingen zijn eveneens van toepassing op andere goederen dan zadels

door Opdrachtnemer tijdelijk ter beschikking gesteld.

 

Artikel 12: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 

12.1 De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die

daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij

normaal gebruik zijn bestemd.

12.2 De goederen door Opdrachtnemer geleverd betreffen zaken die door derden worden

geproduceerd; de garantie is beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt

verstrekt. Als richtlijn kan bij zadels aangehouden worden 1 jaar garantie op het vervaardigde zadel

als geheel en 3 jaar garantie op de zadelboom.

12.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of

voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud

daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van

Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan

wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet

bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de

voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het

gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed

op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet

uitsluitend, extreme regenval of temperaturen).

12.4 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn

uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het

geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen

dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen

na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.

dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld.

De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat

Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de

gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

12.5 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De

Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde

zaken. Voldoening aan haar garantieverplichting door Opdrachtnemer geldt als enige en algehele

schadevergoeding.

12.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer

toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

12.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal

Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel,

indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het

gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor

herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In

geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer

te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer

anders aangeeft.

12.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan,

daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen,

integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

12.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging inclusief

administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

12.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle

vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van

een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 

13.1 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat

Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of

onvolledige gegevens.

13.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der

uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

13.5 Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

13.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak

en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van

deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van

Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan

Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of

beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot

beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.7 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

vertraging in levering goederen en diensten, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door

bedrijfsstagnatie.

13.8 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaan of

veroorzaakt is door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan

normale doeleinden (waaronder inbegrepen gebruik van het geleverde zadel op een ander paard

dan waarop het zadel is aangemeten) van door Opdrachtnemer geleverde goederen.

13.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 14: Risico-overgang

 

14.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever worden

gebracht.

 

Artikel 15: Intellectuele eigendom

 

15.1 Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

15.2 Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde

toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt

vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

15.3 Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer openbaar gemaakt worden, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

 

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

16.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze

voorwaarden van toepassing zijn of de voorwaarden zelf en haar uitvoering, zullen worden

beslecht door de bevoegde rechter in de woonplaats van Opdrachtnemer, tenzij anders is

overeengekomen.

16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 17: Reclames transport

 

17. 1 Reclames betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de transporteur staan vermeld.

17.2 De Opdrachtgever is verplicht elke zending direct bij aflevering op beschadiging of onvolledigheid te controleren en elk gebrek direct aan de transporteur en de Opdrachtnemer te melden. Indien de beschadiging of ontbrekende colli na levering wordt geconstateerd, dient dit binnen een termijn van drie (3) dagen bij de transporteur gemeld te worden onder vermelding van leverings- en factuurnummer.

17.3 Na aftekening voor ontvangst wordt de Opdrachtgever geacht de zending te hebben goedgekeurd.